Om säkerhet

Rådgivning och systematiskt säkerhetsarbete

Inom säkerhetsområdet är ProCrisis tjänster främst riktade mot rådgivning på ledningsnivå med utgångspunkt från ett systematiskt säkerhetsarbete. När det gäller mer operativa konsult­­tjänster inom exempelvis informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personal-/person­säkerhet, omvärldsbevakning, bakgrundskontroller med mera så involveras oftast specialiserade underkonsulter som alltid kvalitetssäkras via ProCrisis.  

 

Flera av våra uppdrag brukar även omfatta metod- och analysstöd som kan vara riktat mot både säkerhetsorganisationen och till verksamhetsansvariga chefer. Det sistnämnda är ett effektivt sätt att få verksamhets­­­ansvariga att se sin roll i säkerhetsarbetet och vilken konkret nytta de kan ha av det. 

Målet är att utveckla verksamhetens systematiska säkerhetsarbete i lämpliga steg så att de efter hand blir allt mer professionella vilket gynnar kundens totala verksamhet. Här kan även ingå att på konsultbasis driva interna eller externa säkerhets­nätverk för att skapa delaktighet, synergier och öka säkerhetsnivån.

Säkerhetsskydd (inklusive Säkerhetsskyddsanalys)

ProCrisis analysmetodik bygger huvudsakligen på Säkerhetspolisens vägledning men i en anpassad version. Säkerhetsskyddsanalysen ska utgöra en del av verksamhetens systematiska säkerhetsarbete och omfattar då inte enbart vad som kan vara skyddsvärt kopplat mot Sveriges säkerhet (s.k. säkerhetskänslig verksamhet) utan utgår från vad som är skyddsvärt för den egna verksamheten oavsett lagkrav. Därefter analyseras eventuell koppling mot Sveriges säkerhet. Oavsett resultatet från den delen i analysen genomförs återstående steg i analysmodellen (säkerhetshot, sårbarhetsbedömning och säkerhetsskyddsåtgärder) som en del i det systematiska säkerhets­arbetet. 

ProCrisis tillhandahåller exempel på projektplan, analysmetodik, dokumentations­mallar (rapport, bilagor) samt bildmaterial till workshops som kunden kan anpassa och använda precis som de vill. 

Analysen genomförs i workshopsform som förutom själva analysarbetet kan innehålla introduktion till säkerhetsskyddslagstiftningen samt information om metodiken. Kan även krävas eget arbetet samt en uppföljande workshop. 

Vid behov kan ProCrisis ansvara för projektledning och då med den uttalade målsättningen att guida verksamheterna från start till mål i metodiken. Kan även omfatta rådgivning om kunden driver analysarbetet i egen regi. 

Utbildningar

ProCrisis genomför utbildningar inom hela säkerhetsområdet och dessa inriktas, precis som utbildningarna inom krisledning, mot lärande samt ökad säkerhetsmedvetenhet. Vi lägger stort fokus på det pedagogiska upplägget och att deltagarna aktiveras under utbildningen. 

Exempel på utbildningsområden är systematiskt säkerhetsarbete, säkerhetsskydd och civilt försvar.

• Utvärdering av säkerhetsorganisation

ProCrisis har erfarenhet av att utvärdera en verksamhets säkerhets­organisation (motsvarande). Detta kan genomföras över helheten eller över enskilda delar i en verksamhet. Motsvarande upplägg och inriktning som beskrivs när det gäller utvärdering av kriser.