Om krisledning

Krisledning – före, under och efter en oönskad händelse

ProCrisis jobbar i faserna före, under och efter en oönskad händelse. Vårt synsätt på krisledning är baserad på ett pragmatiskt sätt att se på kris, där behovet av proaktivitet är tydligt. Som vi ser det handlar en professionell krisledning inte enbart om att hantera pågående kriser/händelser utan även om att, med hjälp av tidig analys och proaktiva beslut, försöka förhindra att en kris inträffar eller eskalerar.

Före en kris: 

Metodstöd angående krisledningsorganisation och tillhörande planer

Med erfarenheten från skarpa kriser och utvärderingar har ProCrisis relevant kompetens när det gäller uppbyggnad och utveckling av krisledningsorganisationer, stabs-/ledningsmetodik samt tillhörande planer och checklistor. Oftast startar uppdragen med en övergripande granskning/kvalitetssäkring av organisation och plan som summeras med ett antal föreslagna utvecklingsmöjligheter. Därefter kan det fortsatta arbetet med att utveckla verksamhetens krisledningsförmåga genomföras helt i egen regi eller med stöd av ProCrisis.  

Utbildningar och övningar

ProCrisis Krisledningsprogram omfattar allt från krisledningsseminarium/workshops med utbildningspass och scenariodiskussioner till simuleringsövningar under realistiska förhållanden. ProCrisis genomför årligen ca 30–50 övningar och har så gjort sedan 2006. 

Krisledningsprogrammet skräddarsys åt respektive kund för att på ett systematiskt sätt utbilda och öva en krisledningsorganisation över tid (flerårig plan). Det är inte ovanligt att samma övningsmaterial/scenario kan användas till flera olika målgrupper inom samma verksamhet vilket minimerar förberedelsekostnaderna. 

Exempel på utbildningsområden är krisledning/stabsmetodik, krisstöd/mänskliga krisreaktioner (CISM) och kontinuitet. Dessutom genomförs utbildningar kring hur kunden själv kan planera och genomföra sina övningar utan konsultstöd.

Samtliga av ProCrisis utbildningar och övningar går även att genomföra digitalt. 

Under pågående kris:

Rådgivning vid kris 

ProCrisis har skarp erfarenhet av rådgivning under pågående kriser, då oftast i rollen som bollplank (second opinion) och analysstöd till krisledning/krisledare. Motsvarande kan även genomföras i ett tidigt skede, exempelvis vid en inträffad incident där analysstöd behövs.

Efter en kris:

Utvärderingar

ProCrisis har genom åren genomfört ett stort antal utvärderingar av vitt skilda slag. Vi fokuserar huvudsakligen på hur ledningen har hanterat krisen och vad man kan lära sig av det (lärdomar/utveckling). Utvärderingarna genomförs sällan som en regelrätt revision. 

Mest framgångs­rik blir utvärderingen när man både tar vara på verksamhetens synpunkter och ProCrisis erfarenheter. Det förstnämnda görs bäst via intervjuer men kan ersättas eller kompletteras med digitala enkätfrågor för att effektivisera arbetet och för att nå fler mål­grupper. 

Slutsatserna av utvärderingen presenteras i en sammanfattande rapport som består av en del som handlar om hur krisen hanterades och en del som omfattar redovisade utvecklings­möjligheter för krisledningen.

ProCrisis har genomfört utvärderingar inom följande områden: vattenläcka, otjänligt vatten, omfattande strömavbrott, fjärrvärmeläcka, dödsolycka, brand, trafikolycka, explosion, pandemi och förtroende­kriser.